Elever
KH_programikon_Sjöarp
Övriga gymnasieskolor i Ronneby Kommun

Sjöarpsskolan

På Sjöarpsskolan är det lugnt och tryggt

Här är anpassat för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Sjöarpsskolan är en för sydöstra Sverige unik anpassad gymnasieskola. Det är en liten skola med stora resurser och mycket erfarenhet.

Det natursköna läget inbjuder till många aktiviteter utomhus och alla verksamheter präglas av hälsa och friskvårdstänkande.

Fyra program
Skolan har tre nationella program och det individuella programmet. Under gymnasietiden får eleverna arbeta med olika teman där flera ämnen samverkar i en helhet.

 

Individuella studieplaner
All undervisning sker i små grupper där alla elever får en individuell studieplan och där undervisningen har en specialpedagogisk inriktning.  
Utbildning och internatboendet på skolan bygger på stor anpassning utifrån varje elevs särskilda behov.

– en skola med lugn och trygghet som lär för livet

Inriktningar

Om du gillar vård och omsorg

Programmet för Hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program.

Det här är utbildningen för dig som har ett intresse av friskvård och hälsa och som gillar att ta hand om barn eller äldre människor.

Gemensamt handlar det om att möta andra människor och att kunna samverka på ett bra sätt. I utbildningen får du utveckla din förmåga att prata och samverka med andra människor. Kunskaper du har nytta av hela livet.

Vi gör dessutom många studiebesök på olika arbetsplatser som har anknytning till programmet för att du ska få se hur det fungerar i verkligheten.

Om du gillar skog, mark och djur

På det yrkesinriktade programmet “Skog, mark och djur” får du på ett säkert sätt lära dig att hantera och sköta om den tekniska utrustningen som används inom naturbruk. Du får bland annat lära dig att köra traktor, fyrhjuling, röj- och motorsåg, gräsklippare och truck. Du får även lära dig att hantera olika handredskap och verktyg.

Allt lärande sker genom att teori och praktik varvas. Undervisningen bedrivs oftast utomhus i skolans vackra och natursköna miljö. Du får lära dig om natur och landskapsvård och eleverna på Skog, mark och djur sköter bland annat om skolans park- och grönområden. Under din tid på skolan får du möjlighet att ta förarbevis för terränghjuling, motorsågskort, röjsågskort och truckkort. 

I kursen växtkunskap får du arbeta i växthus, lära dig om olika växters behov och hur de ska skötas, genom att följa växten från frö till färdig planta. När det är dags för försäljning är våra tomatplantor väldigt populära.

I programmet ingår även att lära sig om lantbruksdjur och är man intresserad kan man även läsa kursen sällskapsdjur.

Vi gör dessutom många studiebesök på olika arbetsplatser som har anknytning till programmet, detta för att du ska få se hur det fungerar i verkligheten. 

Om du gillar affär och service

Om du vill arbeta i en affär eller kanske i en kundmottagning så är programmet Administration, handel och varuhantering kanske rätt för dig? Det är ett yrkesinriktat program där man möter olika människor och jobbar med service.

På programmet får du arbeta praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter inom det här området.

Stor vikt läggs på att du får lära dig mera och träna på kommunikation och kundservice om du till exempel vill arbeta i en affär. 

Café på Sjöarpsskolan! Vi har ett café som heter ”Café 7” och som drivs av er som går detta program.

Vi gör dessutom många studiebesök på olika arbetsplatser som har anknytning till programmet för att du ska få se hur det fungerar i verkligheten.

För elever som behöver ett individanpassat program

Individuella programmet erbjuder vi till de elever som behöver större individanpassningar. Här kombinerar vi både traditionell och individuellt utformad undervisning helt efter elevernas behov. 

När det gäller individanpassningar så arbetar vi ständigt med AKK (alternativ kompletterande kommunikation) i alla situationer där det behövs vilket innebär, tecken som stöd, bild/objektsstöd i olika former, tydlig struktur och olika schemasystem för att varje individ ska få möjlighet att få en överblick över sin vardag i tid och innehåll.

Vi arbetar på olika sätt för att få eleverna att kommunicera och använder oss av både digitala hjälpmedel och annat individanpassat material. Vi förbereder våra elever för ett gott vuxenliv inom områdena arbete, boende och fritid. Vi ser det också som viktigt att få elever att fungera i vardagen.

Internat

På Sjöarpsskolan har vi 13 internatrum vilka man finner i skolans huvudbyggnad som även rymmer restaurang Glada magen, aula, undervisningslokaler, tv-rum, tvättstuga, gym och internatets Lounge.

 

Internatrummen är grundutrustade med dusch, toalett, säng, skrivbord, stol samt byrå. Eleverna har sedan möjlighet att utrusta rummen efter personlig stil. Skolan är bemannad dygnet runt under skoldagar med både vaken och sovande personal nattetid.

 

Under kvällarna har vi schemalagda aktiviteter såsom bad, massage, fotboll och gymträning. Vi har även promenadavstånd till en sjö och en fotbollsplan med en intilliggande knuttimrad stuga för gemensamma stunder. Fyrhjulskörning i närområdet, snickeri, paddling, bastubad, discokvällar, bowling, bakning och sömnad är också aktiviteter som vi gör på internatet.

 

Varje elev har en boendementor som vägleder i boendeträning exempelvis genom tvätt, städ och matlagning. Vi strävar efter att möta eleven där de befinner sig i livet. När vi lärt känna varandra sätter vi upp gemensamma mål för en innehållsrik och god livsföring.
 
Kontaktuppgift Internatföreståndare: Paul Gustafsson, 0766-48 90 38, paul.gustafsson@edu.ronneby.se

Kontakter även utanför skolan

Sjöarpsskolan arbetar mycket utåtriktat och eleverna får möjlighet att göra många lärorika studiebesök inom olika ämnesområden under sin gymnasietid. 
Under utbildningen får eleverna på de nationella programmen minst 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) utanför skolan. Skolan samarbetar med flera olika APL-platser samt med Arbetsförmedlingen. Vår strävan är att varje elev ska kunna se fram emot ett arbete eller annan lämplig sysselsättning efter skolans slut.

Våra elever som går individuella programmen gör vanligtvis praktik på någon arbetsplats det sista året på Sjöarpsskolan för att förbereda sig inför framtiden. 

Kontaktuppgift APL-samordnare, Marie Sund, marie.sund@edu.ronneby.se
 
Mer information om Sjöarpsskolan hittar du på: www.ronneby.se/sjoarpsskolan

Bodil Landbris

Bodil är gymnasielärare i idrott & hälsa och motorik. Sedan 2005 har hon arbetat på Sjöarpsskolan där hon också undervisar i naturbruk och biologi.

”Sjöarpsskolan har en gemenskap och en samsyn runt våra elever som genomsyrar hela vår verksamhet. Det är en fantastisk känsla att gå till sitt arbete med ett stort leende på läpparna efter snart 40 år som lärare!”

Patrick Persson

Patricks ämnen är historia och religionskunskap och han har jobbat på Sjöarpsskolan sedan 2008.

”Det är härligt att se våra elever utvecklas och må bra. Mina mål är att de ska få med sig den rätta kunskapen som behövs i deras liv samt att de utvecklar sin tro på sig själva och viljan att fortsätta lära.”

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 1
100

Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
100

Ämnet estetisk verksamhet behandlar olika estetiska uttrycksformer och hur de kan användas för att förmedla tankar, idéer och känslor. I ämnet ingår skapande verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området.

Historia
Historia 1
50

Ämnet historia behandlar hur samhället och individens villkor har förändrats över tid. I ämnet ingår kunskaper om hur våra möjligheter och val inför framtiden påverkas av handlingar och händelser som skett i det förflutna.

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
200

Ämnet idrott och hälsa behandlar sambanden mellan människans livsstil, hälsa och välbefinnande. I ämnet ingår olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus.

Matematik
Matematik 1
100

Ämnet matematik behandlar begrepp, metoder och strategier för att kunna lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet. I ämnet ingår att föra och följa matematiska resonemang samt att arbeta med olika undersökande aktiviteter.

Naturkunskap
Naturkunskap 1
50

Ämnet naturkunskap behandlar sambanden mellan individen, samhället och naturen. I ämnet ingår fältstudier och undersökningar av naturen och funktioner i människokroppen. Ämnet omfattar också återvinning och kretslopp.

Religionskunskap
Religionskunskap
50

Ämnet religionskunskap behandlar hur religioner och andra livsåskådningar kommer till uttryck i människors ord och handlingar. I ämnet ingår även kunskaper om etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet i tillvaron.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1
50

Ämnet samhällskunskap behandlar kunskaper om samhället och olika samhällsfrågor. I ämnet ingår bland annat kunskaper om hur samhällen styrs, de mänskliga rättigheterna, privatekonomi och arbetslivets villkor. Ämnet har också ett historiskt perspektiv.

Svenska
Svenska 1
200

Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter för att lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
200

Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter för att stärka tilliten till den egna språkförmågan och den flerspråkiga identiteten. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Inriktningar
Hälsa, vård och omsorg
Hälsa
Hälsa 1
100

Ämnet hälsa behandlar människors hälsa och välbefinnande och hur levnadsvillkoren påverkar hälsan. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse och utgår från det friska hos människan. I ämnet ingår att kunna möta människor på ett etiskt och demokratiskt sätt.

Hälsa 2
100

Fortsättning på ämnet Hälsa 1.

Människan
Människan
100

Ämnet människan behandlar människors sociala och kulturella tillhörighet samt levnadsvillkor. I ämnet ingår demokratiska normer och värderingar och hur de kommer till uttryck i lagar och andra bestämmelser. Centralt i ämnet är förhållningssätt och bemötande i mötet med människor.

Service och bemötande
Service och bemötande
100

Ämnet service och bemötande behandlar mötet med människor i olika servicesituationer. Ämnet handlar om olika former av service samt om kommunikationens betydelse i mötet med människor. Centralt i ämnet är förhållningssätt och bemötande.

Vård och omsorg
Vård och omsorg
200

Ämnet vård och omsorg behandlar olika former av service, vård och omsorg av människor som är i behov av stöd i vardagen. Ämnet handlar om vårdtagarens behov samt möjligheter att kunna delta i samhället och i en social gemenskap. Centralt i ämnet är ett etiskt och demokratiskt förhållningssätt.

Skog, mark och djur
Biologi - naturbruk
Biologi - naturbruk
100

Ämnet biologi – naturbruk behandlar den biologi som har betydelse för arbete med växter och djur inom naturbruk. I ämnet ingår naturbrukets påverkan på ekosystemen.

Naturbruk
Naturbruk
200

Ämnet naturbruk behandlar naturbrukets olika yrkesområden. Naturbruk omfattar verksamheter för produktion av varor och tjänster. Ämnet är en orientering inom naturbrukets olika yrkesområden. Centralt i ämnet är arbetsmiljö och säkerhet samt hur naturen kan brukas på ett resurssnålt och hållbart sätt.

Naturbruksteknik
Naturbruksteknik
100

Ämnet naturbruksteknik behandlar den tekniska utrustning som används inom naturbrukets olika verksamheter. Ämnet omfattar den tekniska utrustningens konstruktion, funktion och användningsområden. Centralt i ämnet är säkerhetskontroller, daglig tillsyn och service.

Handel, administration och varuhantering
Administration
Administration 1
100

Ämnet administration behandlar administrativt arbete inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Ämnet handlar om material, utrustning och arbetsmetoder som används inom administration. I ämnet ingår service och bemötande.

Handel
Handel 1
100

Ämnet handel behandlar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner. Ämnet handlar om hantering och försäljning av varor och tjänster samt marknadsföring. I ämnet ingår arbetsmiljö samt service och bemötande.

Information och kommunikation
Information och kommunikation 1
100

Ämnet information och kommunikation behandlar olika verksamheters externa och interna information och kommunikation. Ämnet handlar om utvecklingen av informationssamhället samt dess betydelse för individ och samhälle. I ämnet ingår teknisk utrustning, programvaror samt rutiner för information och kommunikation. Centralt i ämnet är kritisk granskning av information samt etik och sekretess inom området.

Inköp och logistik
Inköp och logistik 1
100

Ämnet inköp och logistik behandlar logistik och varuhantering. Ämnet handlar om distribution och hantering av varor. I ämnet ingår varusortiment, lagerhållning och utrustning som används i samband med varuhantering. Centralt i ämnet är arbetsmiljö, säkerhet och miljöhänsyn.

Service och bemötande
Service och bemötande
100

Ämnet service och bemötande behandlar mötet med människor i olika servicesituationer. Ämnet handlar om olika former av service samt om kommunikationens betydelse i mötet med människor. Centralt i ämnet är förhållningssätt och bemötande.

Programfördjupning
APL - arbetsplatsförlagt lärande
Individuellt val 
Gymnasiesärskolearbete

Individuella program 

Ämnesområden 
Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation

Följ oss på sociala medier

Övriga gymnasieskolor i Ronneby Kommun

I Ronneby Kommuns skolverksamhet finner ni även Blekinge Naturbruksgymnasium och Sjöarpsskolan (gymnasiesärskola).