Naturvetenskapsprogrammet Toppbild
Programikon Naturvetenskap
Högskoleförberedande program

Naturvetenskapsprogrammet

Kunskap för livet

Naturvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av matematik och natur,  vad som påverkar våra livsvillkor och hur vi kan förändra dem. I utbildningen lär du dig att tänka kritiskt och logiskt med hjälp av matematiska modeller, experiment, laborationer och fältstudier.

Naturvetenskap handlar om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Utbildningen stimulerar till nyfikenhet och kreativitet samt analytiskt tänkande. Du utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser.

Du lär dig att värdera olika typer av källor och kunna skilja påståenden som bygger på vetenskaplig respektive ickevetenskaplig grund. Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment är centrala inslag. Programmet ger förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och belyser särskilt naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling.

Du ges också möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället. Du lär dig även förstå, läsa och skriva om, samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.

#problemlösning #laborationer #exkursioner #studiebesök #matematik #natur #kontakter med högskolan/universitet #bred behörighet #internationella kontakter

Inriktningar

Naturvetenskap

På den klassiska, breda naturvetenskapliga inriktningen fördjupar du dig inom biologi, fysik, kemi och matematik. Det blir många laborationer och fältstudier. 
I fördjupningskursen bioteknik får du läsa och utföra experiment som används inom kriminaltekniken.
Inom naturvetenskaplig specialisering kan du bedriva studier i t.ex. marinbiologi.

Naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning ger kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi, en kombination som ger 
dig ett tvärvetenskapligt perspektiv mellan natur, teknik och samhälle. Du väljer ett valfritt naturvetenskapligt ämne att fördjupa dig i. Dessutom läser du kurserna Geografi 1 och Samhällskunskap 2. Bland fördjupningskurserna du läser ingår Geografi 2 och Hållbart Samhällsbyggande.

Inriktning musik

För dig som vill läsa naturvetenskapligt program och kombinera detta med musik. Du får högskoleförberedande gymnasieexamen samtidigt som du får fördjupa dig i musikinriktade kurser. 

I musikinriktningen får du enskild undervisning på ditt huvudinstrument och ensemblelektioner där du spelar eller sjunger i grupp. Musikkurserna startar redan i årskurs 1 och läses under hela din gymnasietid. Som elev medverkar du vid konserter och får tillgång till skolans musikstudio.

Du som söker musikinriktningen kommer att få göra ett färdighetsprov på det instrument du vill spela under utbildningen. Provet görs på Knut Hahn och alla sökande blir kallade och får information om provet innan.

På NA lär du dig tänka kritiskt, resonera logiskt och lösa problem.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du värderar olika källor och skiljer på påståenden som är baserade på vetenskaplig och ickevetenskaplig grund. 
Du arbetar praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier. Du stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Vi använder modern teknik och utrustning. Datainsamling och beräkningar sker i huvudsak med datorstöd.

Möjligheter efter utbildningen

Efter examen kommer du att vara förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det kan leda till jobb som ingenjör, fysiker, biolog, arkitekt, läkare, lärare och kemist. 
Programmet ger också behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar, vilket betyder att programmets utbildning ger en bredd med möjlighet till fördjupning inom många områden.

Programfördjupningar

I programfördjupningarna - NA Musik ingår Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 med 100p vardera.

 

"Det bästa är att vi hela tiden lär oss nya saker om den fysiologiska omgivningen. Alla är arbetsamma och vi har en trevlig miljö i klassrummet och våra lärare är de bästa." 

Sandra Mårtensson, NA22

"Det bästa med Naturvetenskapsprogrammet är att alla vill lära sig. Det skapar en slags gemenskap som gör att alla vill hjälpa varandra för att alla ska klara sina mål!"

Linus Lindahl, NA22

"Jag tycker att skolan är bra, det är väldigt fina lokaler och det är en bra stämning helt enkelt."

Patrik Erixon
Patrik Erixon

Patrik är lärare i matematik och fysik med 25-årig erfarenhet från undervisning, konstruktion av läromedel, nationella prov och andra projekt.

”Jag gillar Knut Hahn som är en lagom stor skola med duktiga lärare och trevliga elever. Målet med min undervisning är eleverna ska få uppleva mina ämnen och lektioner som intressanta och förståeliga så att de kan få med sig kunskaper som är hållbara för framtiden.”
 

Josefin
Josefin Carlebjär

Josefin undervisar på Naturvetenskapsprogrammet i svenska, geografi och hållbart samhällsbyggande.

”Jag tycker att Knut Hahn är en fin arbetsplats med bra studiemiljöer både inne och ute. 
Det bästa med mitt jobb är alla möten med elever och kollegor. Det formella målet med min undervisning är att alla elever ska nå målen. Sedan brinner jag lite extra för att göra eleverna engagerade, så att de ska se på kunskap som något som de kommer att ha nytta av under lång tid framöver. Det är också viktigt att de inser att de har potential och förstår att de kan utvecklas.”

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Engelska 6
100

Kursen inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang. Du får analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser.

Historia
Historia 1b
100

Kursen ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används.

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1c
100

Denna kurs vänder sig till naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Matematik 2c
100

Kursen bygger på matematik 1a och är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden. Kursen innehåller bl a algebra, budgetering, likformighet, ekvationssystem.

Matematik 3c
100

Kursen bygger på matematik 2c och vänder sig till naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden. Kursen innehåller bl a matematiska verktyg som derivata och integraler, definitions- och värdemängd och fördjupning i alegbra och funktioner. Om du planerar att läsa matematik 4 och mer skall du läsa denna kurs

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
100

I denna kurs kommer du få lära dig om hur Sverige styrs på lokal, regional och central nivå. Du lär dig också mer om demokrati och hur ett demokratiskt samhälle styrs och hålls ihop.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska 2
100

Denna kurs kommer utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Du kommer även få lära dig mer om litteraturvetenskap, språkhistoria och språkvetenskap. Man läser antingen Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Svenska 3
100

I denna kurs kommer du få lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Du kommer få analysera kända tal och skriva artiklar och fördjupa dig i retorikens värld samt fördjupa dig i det svenksa språkets utveckling. Man läser antingen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Svenska som andraspråk 2
100

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler. Du kommer få bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter. Man läser antingen Svenska som andraspråk 2 eller Svenska 2.

Svenska som andraspråk 3
100

Detta är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2 och där du kommer fördjupa dig i muntlig och skriftlig framställning samt läsa texter av vetenskaplig karaktär. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur. Man läser antingen Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 3.

Programgemensamma karaktärsämnen
Biologi
Biologi 1
100

Kursen behandlar ekologi med ekosystemets dynamik och vår påverkan globalt och lokalt. Genetikens grunder, etiska dilemman och evolutionens mekanismer tas upp. Teorier och modeller bearbetas utifrån biologiska förklaringsmodeller.

Fysik
Fysik 1a
150

Kursen behandlar rörelse och krafter, energi och energiresurser samt strålning. Naturvetenskapligt arbetssätt och matematiska metoder tillämpas för att lösa problem.

Kemi
Kemi 1
100

Du lär dig grundläggande begrepp inom kemi och kommer få förståelse för bland annat kemisk bindning, människokroppen och ny teknologi.

Moderna språk
Moderna språk 1
100

Ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Undervisningen utvecklar förmåga att använda det valda språket i olika situationer och för skilda syften. Du studerar ett språk som talas av människor idag. Du kan välja mellan franska, spanska, tyska.

Inriktningar
Musik
Fysik
Fysik 2
100

Kursen behandlar rörelse och krafter på en fördjupad nivå, vågor och elektromagnetism, universums utveckling och struktur. Fysikens arbetssätt utvidgas till att innefatta matematiskt enkla modeller för att simulera tvådimensionell rörelse.

Kemi
Kemi 2
100

Du kommer få läsa om reaktionshastighet och kemisk jämvikt och lära dig mer om molekylers och atomers egenskaper i olika typer av reaktioner. Du kommer även lära dig om det genetiska informationsflödet och om människans ämnesomsättning.

Matematik
Matematik 4
100

I kursen fördjupar du dina kunskaper om funktioner och i trigonometri. Du lär dig räkna med komplexa tal, derivera trigonometriska funktioner och göra beräkningar med hjälp av integraler. Även bevismetoder och introduktion av begreppet differentialekvation ingår i kursen.

Naturvetenskap
Biologi
Biologi 2
100

I denna kurs får du chansen att lära dig mer kring cellens funktion och livscykel och kring detta lyfts också etik och användning in. Kroppens olika organ och dess funktioner är centrala i kursen och allt från hormonsystem till antibiotika täcks in.

Fysik
Fysik 2
100

Kursen behandlar rörelse och krafter på en fördjupad nivå, vågor och elektromagnetism, universums utveckling och struktur. Fysikens arbetssätt utvidgas till att innefatta matematiskt enkla modeller för att simulera tvådimensionell rörelse.

Kemi
Kemi 2
100

Du kommer få läsa om reaktionshastighet och kemisk jämvikt och lära dig mer om molekylers och atomers egenskaper i olika typer av reaktioner. Du kommer även lära dig om det genetiska informationsflödet och om människans ämnesomsättning.

Matematik
Matematik 4
100

I kursen fördjupar du dina kunskaper om funktioner och i trigonometri. Du lär dig räkna med komplexa tal, derivera trigonometriska funktioner och göra beräkningar med hjälp av integraler. Även bevismetoder och introduktion av begreppet differentialekvation ingår i kursen.

Naturvetenskap och samhälle
Naturvetenskap och samhälle
Ett naturvetenskapligt ämne
100

Denna kurs är en kombination som ger dig ett tvärvetenskapligt perspektiv mellan natur, teknik och samhälle. Du väljer ett valfritt naturvetenskapligt ämne att fördjupa dig i. 

Geografi
Geografi 1
100

I denna kurs kommer du få lära dig om vår jord, vattnets betydelse och olika energikällor. Du får läsa kartor – geografins viktigaste hjälpmedel, samt lära dig om befolkning, jordbruk och urbanisering.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
100

Denna kurs är en fördjupning kring hur samhället fungerar och hur det har vuxit fram till dagens samhälle. Här används olika teorier och modeller för att förstå varför världen ser ut som den gör och diskutera hur framtiden kan påverkas.

Programfördjupningar - NA Musik
Musik
Ensemble 1
100

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik.

Ensemble 2
100

Fortsättning på Ensemble 1 som behandlar fördjupade kunskaper inom vald eller valda ensembleformer och genrer.

Instrument eller sång
100

Här får du enskild undervisning i sång eller annat instrument.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
200-300

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. För Naturvetenskapsprogrammet har vi satt samman programfördjupningar som ger dig ett bra sammanhang på utbildningen och bra förutsättningar för fortsatta studier.

Arkitekt, ingenjör, läkare, lärare, psykolog, jurist och ekonom är bara några av de utbildningar du kan gå vidare till när du läser Naturvetenskapsprogrammet.

Följ oss på sociala medier

Högskoleförberedande program

Om du vill läsa ett brett program och vet redan nu att du vill plugga vidare på högskola eller universitet efter studenten, då ska du välja något av dessa program.