Fyra elever SA
KH_programikon_sa
Högskoleförberedande program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Gör världen lite bättre

Är du intresserad av hur allt fungerar i vårt samhälle? Hur vi människor fungerar i olika sammanhang och hur du kan vara med och påverka allt detta? Under tre år får du chansen att lära dig mer om hur vårt samhälle utformas och förändras.

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.

Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner.

Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Du får syna maktstrukturer, diskutera politik, könsroller och massmedia. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en perfekt grund att stå på inför vidare högskolestudier.

#kritiskt tänkande #analysförmåga #bred kunskap #allmänbildad

Inriktningar

Beteendevetenskap

Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap och du fördjupar dig bland annat i psykologi, sociologi och kriminologi.

Medier, information och kommunikation

Inom inriktningen lär du dig hur man kommunicerar ut budskap till en given målgrupp med hjälp av olika medier. Det betyder att vi använder hela Adobes programserie tillsammans med moderna Mac-datorer i undervisningen. Tillsammans med de teoretiska kunskaper du får inom reklam och information ger det dig en god grund inom media. Dessutom ger inriktningen en förståelse för mediernas roll i samhället och för demokratin.

Samhällsvetenskap

Du lär dig om hur samhället fungerar och om människors livsvillkor, inte minst ur ett internationellt perspektiv. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda olika metoder såsom intervjuer, fältstudier och enkäter. Du fördjupar dig i historia, samhällskunskap, religion och geografi.

Bra grund för att bli till exempel socionom, personalvetare, journalist, lärare, kriminolog, jurist, polis, beteendevetare, statsvetare, psykolog eller jobba inom reklambranschen mm.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling. På samhällsprogrammet gör vi studiebesök, ibland en längre resa och ibland en kortare. Genom vårt samarbete arbetar vi mycket med internationella kontakter.

Möjligheter efter utbildningen

Samhällsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som öppnar för en mängd olika yrkesval. Du kan till exempel bli journalist, jurist, polis, kurator, psykolog, lärare, personalvetare - möjligheterna är oändliga…

Det bästa med SA är att det är en bred utbildning med många möjligheter. Det viktigaste jag lär mig på SA tror jag är samhällsuppbyggnad.

Stella-Luna Wärhner, SA21 Media

Det jag tror är det viktigaste jag lär mig på SA är politik och frågor om samhället och framtiden. Knut Hahn är en bra skola!

Kimmie Misillangos, SA21, SamSam

Jag upplever att Gymnasieskolan Knut Hahn har en bra studiemiljö och bra lärare.

Ida Åkesson, SA21, Media

Jag tycker samhällsprogrammet är en bra och bred utbildning med bra lärare. Det är ett bra program för samhällsintresserade ungdomar.

Elliott Fogelström, SA21 SamSam
Karin Fast

Karins ämnen är religionskunskap, filosofi och historia.

Jag trivs oerhört bra och jag känner en stor arbetsglädje här på skolan med härliga studiemotiverade elever. Som lärare har jag stor möjlighet att påverka undervisningen tillsammans med mina elever, som ska känna att kunskapen de tar till sig här i skolan kommer till användning senare i livet.” 

Tina Iversen

Tina undervisar i ämnena samhällskunskap, svenska, sociologi och kriminologi.

”Jag trivs otroligt bra här och det bästa av allt är de fantastiska eleverna. 
Mitt mål är att de ska trivas i mitt klassrum och på så sätt våga tro på sig själva och sin förmåga. Ambitionen är att ge dem både kunskap inom mina ämnen och de verktyg de behöver för att vara väl rustade för vidare studier efter gymnasiet.”

Martina Karlsson

Martina har arbetat på Knut Hahn i 20 år. 
Hon undervisar i samhällskunskap och historia. ”Det bästa med mitt arbete är att få följa eleverna och se hur de utvecklas. Samhällskunskap är verkligen ”learning for life” och jag vill att eleverna ska uppleva och kunna förstå samhället vi lever i. Gärna genom att vi tar in omvärlden i skolan, till exempel med studiebesök eller att vi bjuder in gäster som föreläser om något ämne. Målet med min undervisning är att eleverna ska förstå sin omvärld och vara väl förberedda för livet efter gymnasiet.”

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Engelska 6
100

Kursen inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang. Du får analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser.

Historia
Historia 1b
100

Kursen ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används.

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1b
100

Denna kurs vänder sig till ekonomiska och humanistiska ämnesområden och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Matematik 2b
100

Kursen bygger på matematik 1a och är inriktad mot ekonomiska och humanistiska ämnesområden. Kursen innehåller bl a algebra, budgetering, likformighet, ekvationssystem.

Naturkunskap
Naturkunskap 1b
100

Kursen behandlar frågor om hållbar utveckling, samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, reflektion över och diskussion kring normer och evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald.

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
100

I denna kurs kommer du få lära dig om hur Sverige styrs på lokal, regional och central nivå. Du lär dig också mer om demokrati och hur ett demokratiskt samhälle styrs och hålls ihop.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska 2
100

Denna kurs kommer utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Du kommer även få lära dig mer om litteraturvetenskap, språkhistoria och språkvetenskap. Man läser antingen Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Svenska 3
100

I denna kurs kommer du få lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Du kommer få analysera kända tal och skriva artiklar och fördjupa dig i retorikens värld samt fördjupa dig i det svenksa språkets utveckling. Man läser antingen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Svenska som andraspråk 2
100

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler. Du kommer få bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter. Man läser antingen Svenska som andraspråk 2 eller Svenska 2.

Svenska som andraspråk 3
100

Detta är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2 och där du kommer fördjupa dig i muntlig och skriftlig framställning samt läsa texter av vetenskaplig karaktär. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur. Man läser antingen Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 3.

Programgemensamma karaktärsämnen
Filosofi
Filosofi 1
50

Om alla former av mänsklig kunskap. Vi samtalar och läser om filosofiska tankar från olika tider och traditioner och studerar betydelsen för den kulturella, politiska och vetenskapliga utvecklingen.

Moderna språk
Moderna språk 2
200

Ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Undervisningen utvecklar förmåga att använda det valda språket i olika situationer och för skilda syften. Du studerar ett språk som talas av människor idag. Du kan välja mellan franska, spanska, tyska.

Psykologi
Psykologi 1
50

Kursen ger en allmän orientering inom några av psykologins huvudområden. Du går igenom och diskuterar centrala problem, teorier, metoder och resultat inom socialpsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi.

Inriktningar
Beteendevetenskap
Pedagogik
Kommunikation
100

Kursen behandlar människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier. Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.

Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
100

Du studerar olika sätt att styra och leda företag samt fördela ansvar och hur man tar tillvara egna och andras resurser.

Psykologi
Psykologi 2a
50

Detta är en fortsättningskurs som bygger vidare på det du lärt dig i Psykologi 1. I denna kurs kommer du få fördjupa dina kunskaper kring fälten personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, människors beteende i grupp och psykisk ohälsa.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
100

Denna kurs är en fördjupning kring hur samhället fungerar och hur det har vuxit fram till dagens samhälle. Här används olika teorier och modeller för att förstå varför världen ser ut som den gör och diskutera hur framtiden kan påverkas.

Sociologi
Sociologi
100

Kursen handlar om hur människor påverkar samhället och om hur samhället påverkar oss. Hur vi fungerar med andra människor och påverkas av kultur där vi bor i världen.

Medier, information och kommunikation
Mediekommunikation
Journalistik, reklam och information 1
100

Om textens form och innehåll och roll i kommunikationen. Du studerar kommunikation inom journalistik, information och reklam via olika medier, och lagstiftning, etiska regler och internationella överenskommelser som berör kommunikationsområdet.

Medieproduktion
Medier, information och kommunikation
100

Här får du arbeta med textskrivning, fotografering, filmning, ljudupptagning och redigering och hur man utformar medieprodukter.

Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1
100

Kursen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation ur ett samhällsperspektiv. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att arbeta med historiska skeenden för att på så sätt kunna anta ett historiskt perspektiv på massmediers utveckling. 

Psykologi
Psykologi 2a
50

Detta är en fortsättningskurs som bygger vidare på det du lärt dig i Psykologi 1. I denna kurs kommer du få fördjupa dina kunskaper kring fälten personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, människors beteende i grupp och psykisk ohälsa.

Samhällsvetenskap
Geografi
Geografi 1
100

I denna kurs kommer du få lära dig om vår jord, vattnets betydelse och olika energikällor. Du får läsa kartor – geografins viktigaste hjälpmedel, samt lära dig om befolkning, jordbruk och urbanisering.

Historia
Historia 2a
100

I denna kurs får du lära dig historiska referensramar för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Religionskunskap
Religionskunskap 2
50

Denna kurs behandlar nya religiösa rörelser, privatreligiositet och hur människans identitet formas utifrån religioner och andra livsåskådningar.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
100

Denna kurs är en fördjupning kring hur samhället fungerar och hur det har vuxit fram till dagens samhälle. Här används olika teorier och modeller för att förstå varför världen ser ut som den gör och diskutera hur framtiden kan påverkas.

Samhällskunskap 3
100

Denna kurs bygger på kursen samhällskunskap 2. Kursen kommer handla om globalisering och du kommer få en Introduktion inom vetenskapsteori.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
100
Programfördjupningar
300-400

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. För samhällsvetenskapsprogrammet har vi satt samman programfördjupningar som ger dig ett bra sammanhang på utbildningen och bra förutsättningar för fortsatta studier. 

SA är en bra grund för att bli t ex socionom, personalvetare, journalist, lärare, kriminolog, jurist, polis, beteendevetare, statsvetare, psykolog eller jobba inom reklambranschen m m.

Högskoleförberedande program

Om du vill läsa ett brett program och vet redan nu att du vill plugga vidare på högskola eller universitet efter studenten, då ska du välja något av dessa program.