BF toppbild
KH_programikon_BF
Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet

Du gör skillnad

Är du en social och aktiv person som är intresserad av hur människor utvecklas? Vill du arbeta med att väcka barns och ungas nyfikenhet på omvärlden? Vill du ha en utbildning som ger både högskolebehörighet och yrkesutbildning? Då är detta utbildningen för dig!

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du får även grunden för fortsatta studier till andra yrken där kunskap om människan är av stort värde, till exempel lärare, polis eller annat socialt yrke.

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö. 
På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

#arbete med människor #yrkesexamen #samarbete #praktiskt arbete #utvecklande arbete #glädje

Inriktningar

Fritid och hälsa

Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Inriktningen ger möjlighet att t ex arbeta som personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

I denna inriktning lär du dig hur du bemöter olika människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Du tränar och lär om barns och ungdomars lärande och växande, pedagogiskt arbete och ledarskap i olika situationer och inom olika pedagogiska och sociala verksamheter. Inriktningen ger möjlighet till arbete som barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. 

På BF tränar du dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd!

Arbetsformer

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. 
Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera ditt arbete. Du utvecklar din förmåga att leda individer, grupper och verksamheter.
I slutet av Barn- och fritidsprogrammet ska du göra ett Gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får göra APL under flera olika perioder. Du kan till exempel vara på en fritidsgård, förskola, skola, inom idrottsverksamhet, gruppboende, daglig verksamhet eller liknande.
APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker arbete.

Möjligheter efter utbildningen

Utbildningen på Barn- och fritidsprogrammet ger kunskaper som motsvarar de grundläggande yrkeskraven för verksamhet inom t ex barn- och skolbarnomsorg, handikappomsorg och inom fritidsverksamheter av olika slag.

Det är ett program för dig som t ex vill arbeta som personlig assistent, barnskötare, elevassistent, idrottsplatspersonal eller personlig tränare. Du kan även få grundläggande behörighet för högskolestudier om du väljer att läsa in det under utbildningen.

"Det bästa med BF är att det är fysik aktivitet i utbildningen och att vi inte bara sitter stilla och skriver. Den blandningen gör självaste skolgången lättare för mig."

Nickolaie Sahlén, BF22

"Det bästa med BF är sammanhållningen mellan elever och lärare. Du ska välja Barn- och fritidsprogrammet om du vill ha en rolig men samtidigt lärofylld gymnasietid."

Tove Pedersen, BF22

"Det bästa med Barn- och fritidsprogrammet är gemenskapen mellan lärarna och eleverna. Att både ha kul och ha en god relation till sina lärare tycker jag är viktigt under sina tre år på gymnasiet. Dessutom får man bra möjligheter och kunskap till att läsa vidare på högskola."

Amanda Steinwig, BF22

"Väljer man Barn- och fritidsprogrammet måste man inte veta exakt vad man vill bli och programmet ger många möjligheter för framtida yrken. Det viktigaste som jag tror att jag lär mig är hur man bemöter människor."

Johannes Dahl, BF22
Oskar Håkansson

Oskar är programansvarig för Barn- och fritidsprogrammet och undervisar i bland annat samhällskunskap och kommunikation. Han arbetar nu sitt sextonde år på Knut Hahn.

”Jag vill göra eleverna medvetna om att de själva är den viktigaste faktorn för hur väl de kommer att lyckas i skolan. 
Efter avslutade studier vill jag att varje elev ska känna att tiden på Knut Hahn var de tre bästa åren under skoltiden.”

Susann Johnsson

I elva år har Sussi arbetat på Gymnasieskolan Knut Hahn och hon undervisar i pedagogik och socialt arbete.

”Att bygga relationer är nyckeln till en bra utveckling för eleverna på vårt program. Jag vill att de ska bli självständiga och lära sig tänka ur ett bredare perspektiv. De ska våga ifrågasätta och diskutera, både med mig och med varandra ute i livet."

Daniel Larsson

Sedan augusti 2017 har Daniel jobbat på BF och Gymnasieskolan Knut Hahn och han undervisar i ledarskap, pedagogik samt fritid, hälsa och friluftsliv.
"Knut Hahn är en fin skola med ett gott klimat mellan elever och personal" säger Daniel.

"Jag brinner för att se varje elev ta klivet i det sociala samspelet samt bygga relationer. Att få eleverna delaktiga och våga ta plats i klassrummet och att de ska växa som grupp och individer. Mitt mål är att eleverna ska må bra och att tycka det är roligt och lärorikt i skolan."

Malin Svedberg

Malin undervisar i svenska och pedagogiska kurser på BF och är nu inne på sitt sjunde år på Knut Hahn.

"Jag tycker att Gymnasieskolan Knut Hahn är en mycket fin skola med fantastiska elever och kollegor. Elevhälsa är något som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Såväl fysisk, psykisk som social hälsa. Alla tre lika viktiga delar som vi arbetar mycket med här på Barn och fritidsprogrammet. Vi vill att alla våra elever ska hitta sin plats, må bra i sig själva och i gruppen och utvecklas så långt det bara är möjligt."

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Engelska 6
100

Kursen inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang. Du får analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser.

Historia
Historia 1a1
50

Kursen är en grundläggande och tar dig med till historiska epoker och ämnar ge dig förutsättningar för att se sambanden dem emellan. Huvudsyftet med kursen är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1a
100

Denna kurs är inriktad mot yrkesprogrammen och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
50

Kursen behandlar många aspekter kring hållbar utveckling samt naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1
50

Kursen kommer lära dig om demokrati och politiska system, och hur vi som medborgare kan vara med och påverka på lokal och nationell nivå. I kursen får du också lära dig om Sveriges arbetsmarknad och arbetsrätt. Du kommer få kunskaper om privatekonomi och hushållets inkomster, utgifter och tillgångar.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska 2
100

Denna kurs kommer utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Du kommer även få lära dig mer om litteraturvetenskap, språkhistoria och språkvetenskap. Man läser antingen Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Svenska 3
100

I denna kurs kommer du få lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Du kommer få analysera kända tal och skriva artiklar och fördjupa dig i retorikens värld samt fördjupa dig i det svenksa språkets utveckling. Man läser antingen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Svenska som andraspråk 2
100

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler. Du kommer få bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter. Man läser antingen Svenska som andraspråk 2 eller Svenska 2.

Svenska som andraspråk 3
100

Detta är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2 och där du kommer fördjupa dig i muntlig och skriftlig framställning samt läsa texter av vetenskaplig karaktär. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur. Man läser antingen Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 3.

Programgemensamma karaktärsämnen
Hälsa
Hälsopedagogik
100

Om människors hälsa och våra levnadsvanor. Vad som påverkar vår hälsa. Kriser och Krishantering.

Kommunikation
Kommunikation
100

Kursen behandlar människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier. Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.

Pedagogik
Lärande och utveckling
100

Hur vi lär oss och vad som påverkar vårt lärande. Hur vi utvecklas under livet.

Människors miljöer
100

Handlar om samspel mellan människor och dess miljöer. Tar upp frågor om oss själva, vår vardag, mänskligheten, lokalt och globalt.

Pedagogiskt ledarskap
100

Lär dig om olika ledarskapsteorier, om genus- och jämställdhetsperspektiv samt konflikthantering. Du får träna dig att leda aktiviteter i olika situationer.

Naturkunskap
Naturkunskap 1a2
50

I kursen diskuteras samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a2
50

Kursen bygger vidare på Samhällskunskap 1a1. Undervisningen kommer innehålla politiska ideologier, välfärdssamhället och samhällsekonomi.

Inriktningar
Fritid och hälsa
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och friskvårdsverksamheter
200

Kunskaper om ämnet för människor i alla åldrar. Du lär dig planera och genomföra olika aktiviteter på ett pedagogiskt sätt.

Fritids- och idrottskunskap
Fritids- och idrottskunskap
100

Fritid som begrepp och fenomen och för alla människor, samt dess betydelse för turism och marknadsföring av en region.

Pedagogiskt och socialt arbete
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
200

Om arbete inom olika områden där man  får kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter. Om barnens lek, lärande och växande, vad det betyder och vad som påverkar.

Socialt arbete
Socialt arbete
100

Om arbete som inriktas på sociala frågor och problem, deras konsekvenser och lösningar.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
600

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. För Barn- och fritidsprogrammet har vi satt samman programfördjupningar som ger dig ett bra sammanhang på utbildningen och bra förutsättningar för ditt yrkesval eller fortsatta studier.

Yrkesprogram har automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. 

På BF får du grunden för fortsatta studier till andra yrken där kunskap om människan är av stort värde, till exempel lärare, polis eller annat socialt yrke. 

Följ oss på sociala medier

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Från och med gymnasievalet HT 2023 ger yrkesprogram automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. Du kan välja bland följande program.