Naturbruk
KH_programikon_NB
Övriga gymnasieskolor i Ronneby Kommun

Blekinge Naturbruksgymnasium

Kom som du är, bli vad du vill

På Blekinge Naturbruksgymnasium utbildar vi dig som är intresserad av Hästhållning, Djurvård - Hund, Lant- eller Skogsbruk. 

Vi är en liten skola med elevernas bästa i centrum. Skolans lokaler är moderna och ljusa. Vi har häststallar för skolans och elevernas hästar, ett stort ridhus, en ny 70 x 100 m utomhuspaddock och en terrängbana för fälttävlan.

Hundeleverna har tillgång till ett stort hundstall, uterastgårdar och inomhushall för träning.

Skogsutbildningen har moderna skördare och skotare samt tillgång till Ronneby kommuns skog för utbildning. Vi har eget ekologiskt jordbruk med mjölkkor, får och utegrisar. Skoljordbruket är en viktig resurs för att ge eleverna en trygg och allsidig praktik under lugna och säkra former och även här sker arbetet med moderna maskiner. Många elever har inte lantbruks- eller skogsbakgrund, vilket gör att det blir extra viktigt med en trygg start på det praktiska arbetet.

Inriktningar

Lantbruk: Lantbruk - djur, Lantbruk - växtodling eller Lantbruk - gräv

Lantbruksinriktningen är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av växtodling, lantbruksdjurens skötsel, lantbrukets maskiner, grävmaskiner, teknik och entreprenörskap. Genom teori och praktik får du lära dig att bruka jorden, köra och underhålla moderna lantbruks- och entreprenadmaskiner. Du får även lära dig sköta lantbruksdjuren, allt på ett för miljön hållbart sätt. Din utbildning sker framför allt på vårt skoljordbruk.

Skogsbruk: Maskinförare och skogsvårdare

Gillar du att vara ute i skog och mark och/eller är intresserad av maskiner? Då är det här en utbildning för dig. Större delen av utbildningen sker ute i naturen. Du får lära dig skogsskötsel, att hantera motorsåg, röjsåg, skotare och skördare samt om intresse finns lära dig mer om viltvård och jakt. 

Hästhållning

Denna inriktning ger dig en bred utbildning i skötsel och hantering av hästar. Du får även kunskaper i både ridning och körning. Vi har ett ridhus, en stor terrängbana och en stor nybyggd paddock. Du har också möjlighet att ta med egen häst.

Djurvård - hund

En utbildning för dig som har hunden som ditt stora intresse. Du får en grundläggande utbildning i skötsel, hantering och träning av hundar. Vi har bland annat hundstall och uppvärmd hundhall och närhet till skogen. Du kan ta med din egen hund till internatet.

Introduktionsprogram

Vi erbjuder programinriktat val.

Vi har ett välfungerande internat och en aktiv elevkår som arbetar för elevernas trevnad.


Mer information om Blekinge Naturbruksgymnasium hittar du på 
www.blekingenaturbruksgymnasium.se

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Engelska 6
100

Kursen inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang. Du får analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser.

Historia
Historia 1a1
50

Kursen är en grundläggande och tar dig med till historiska epoker och ämnar ge dig förutsättningar för att se sambanden dem emellan. Huvudsyftet med kursen är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1a
100

Denna kurs är inriktad mot yrkesprogrammen och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
50

Kursen behandlar många aspekter kring hållbar utveckling samt naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1
50

Kursen kommer lära dig om demokrati och politiska system, och hur vi som medborgare kan vara med och påverka på lokal och nationell nivå. I kursen får du också lära dig om Sveriges arbetsmarknad och arbetsrätt. Du kommer få kunskaper om privatekonomi och hushållets inkomster, utgifter och tillgångar.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska 2
100

Denna kurs kommer utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Du kommer även få lära dig mer om litteraturvetenskap, språkhistoria och språkvetenskap. Man läser antingen Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Svenska 3
100

I denna kurs kommer du få lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Du kommer få analysera kända tal och skriva artiklar och fördjupa dig i retorikens värld samt fördjupa dig i det svenksa språkets utveckling. Man läser antingen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Svenska som andraspråk 2
100

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler. Du kommer få bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter. Man läser antingen Svenska som andraspråk 2 eller Svenska 2.

Svenska som andraspråk 3
100

Detta är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2 och där du kommer fördjupa dig i muntlig och skriftlig framställning samt läsa texter av vetenskaplig karaktär. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur. Man läser antingen Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 3.

Programgemensamma karaktärsämnen
Biologi
Biologi 1
100

Kursen behandlar ekologi med ekosystemets dynamik och vår påverkan globalt och lokalt. Genetikens grunder, etiska dilemman och evolutionens mekanismer tas upp. Teorier och modeller bearbetas utifrån biologiska förklaringsmodeller.

Entreprenörskap
Entreprenörskap
100

I denna kurs lär sig eleven att starta och driva företag och att utveckla idéer ensam, eller tillsammans med andra.

Naturbruk
Naturbruk
200

Kursen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturbrukets olika miljöer och branscher, dess förutsättningar och villkor samt om hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.

Inriktningar
Hästhållning
Djur
Djurens biologi
100

Bygger på kursen biologi 1 och omfattar kunskaper om olika djurarter, deras egenskaper och historiska utveckling samt om djurs etologi och naturliga ursprung.
Kunskaper om olika djurarters anatomi och fysiologi om mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse inom naturbruket. Eleverna lär sig förmågan att identifiera, beskriva och namnge växt- och djurarter inom naturbruket.

Djurhållning
100

Ämnet djur behandlar skötsel av djur och anläggningar. I ämnet behandlas djur för livsmedelsproduktion och landskapsvård samt hästar, hundar och sällskapsdjur.

Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap
100

Ämnet fordon och redskap inom naturbruk behandlar den tekniska utrustning som används i arbete med fordon och redskap inom naturbruk.

Hästkunskap
Hästkunskap 1
100

Ämnet hästkunskap behandlar skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggningar. Det behandlar också hästars foderbehov, hästars miljö och hälsa samt avel.

Hästkunskap 2
100

Bygger på kursen hästkunskap 1 med särskild betoning på förmåga att planera arbetsuppgifter.

Ridning och körning
Ridning och körning
200

Ämnet ridning och körning behandlar träning i att rida och köra olika typer av hästar i olika åldrar och utbildningsstadier. I arbetet som hästskötare ingår att motionera och träna hästar och därför behandlar ämnet den träning som behövs för att kunna rida eller köra hästar i samband med hästskötsel.

Lantbruk
Naturbrukets byggnader
Byggnadsunderhåll
100

Ämnet naturbrukets byggnader omfattar allt från enklare lagerbyggnader, maskinhallar och hästsportanläggningar till högteknologiskt utrustade specialbyggnader, till exempel djurstallar och växthus. 

Djur
Djuren i naturbruket
100

Ämnet ger kunskaper om djurarter och artgrupper, om djurens betydelse i ekosystemen samt om djurens betydelse för människan och i olika verksamheter.
Eleven lär sig att sköta och hantera djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. De lär sig även att sköta och hantera utrustning och anläggningar på ett säkert sätt.

Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap
100

Ämnet fordon och redskap inom naturbruk behandlar den tekniska utrustning som används i arbete med fordon och redskap inom naturbruk.

Lantbruksdjur
Lantbruksdjur 1
100

Ämnet lantbruksdjur behandlar skötsel av olika djur inom lantbruket samt användning av djurstallars tekniska utrustning. Det behandlar också lantbruksdjurs foderbehov, djurmiljö, djurhälsa, djuretik, avel, produktkvalitet och ekonomi.

Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner 1
100

Ämnet lantbruksmaskiner behandlar den tekniska utrustning som används inom lantbruk. Teknisk utrustning som används i samspel med biologiska förutsättningar och biologiska metoder bidrar till en hög kvalitet på lantbrukets produkter och tjänster samt till en hållbar utveckling. 

Biologi - naturbruk
Marken och växternas biologi
100

Bygger på kursen biologi 1 och eleven får kunskaper om marken och växternas biologi som är centrala för verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och trädgård.

Växtodling
Växtodling 1
100

Undervisningen i ämnet växtodling ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med växter inom lantbruk. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika odlade växter, om samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat samt om tillväxtfaktorernas betydelse för växterna. 

Djurvård - hund
Djur
Djuren i naturbruket
100

Undervisningen ger kunskaper om djurarter och artgrupper, om djurens betydelse i ekosystemen samt om djurens betydelse för människan och i olika verksamheter.
Eleven lär sig att sköta och hantera djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. De lär sig även att sköta och hantera utrustning och anläggningar på ett säkert sätt.

Djurhållning
100

Ämnet djur behandlar skötsel av djur och anläggningar. I ämnet behandlas djur för livsmedelsproduktion och landskapsvård samt hästar, hundar och sällskapsdjur.

Sällskapsdjur 1
100

Undervisningen i ämnet ger kunskaper om djurarter och artgrupper, om djurens betydelse i ekosystemen samt om djurens betydelse för människan och i olika verksamheter. Man få lära sig att sköta och hantera djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.

Biologi - naturbruk
Djurens biologi
100

Bygger på kursen biologi 1 och omfattar kunskaper om olika djurarter, deras egenskaper och historiska utveckling samt om djurs etologi och naturliga ursprung.
Kunskaper om olika djurarters anatomi och fysiologi om mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse inom naturbruket. Eleverna lär sig förmågan att identifiera, beskriva och namnge växt- och djurarter inom naturbruket.

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
100

Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra bestämmelser som rör arbete med skadade och sjuka djur.

Skogsbruk
Skog, mark och vatten
Mångbruk av skog
100

Undervisningen i ämnet skog, mark och vatten ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete inom skogsbruk och vård av naturresurser. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra arbetsuppgifter inom skogsskötsel, viltvård och vattenvård.

Biologi - naturbruk
Marken och växternas biologi
100

Bygger på kursen biologi 1 och eleven får kunskaper om marken och växternas biologi som är centrala för verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och trädgård.

Motor- och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg 1
100

Undervisningen i ämnet motor- och röjmotorsåg ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att arbeta med motorsåg och röjmotorsåg. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet och ergonomi i samband med arbete med motorsåg och röjmotorsåg.

Skogsproduktion
Skogsskötsel 1
100

Ämnet skogsproduktion behandlar produktion av olika typer av virkesråvaror med hänsyn till skogens produktionsförmåga och en hållbar utveckling för skogen. Det behandlar också anläggning av ny skog, skötsel av ungskogar och avverkning av äldre skogar.

Virkeslära
100

Eleven får kunskaper om svenska trädslag, om deras egenskaper och användningsområden samt om ståndorter. I kursen lär man sig att identifiera skador och skadegörare på växande träd och virke samt att föreslå motåtgärder.
Kursen innefattar även att lära sig att utföra klassning och aptering av virke, att göra ekonomiska beräkningar för åtgärder inom skogsproduktion, att arbeta säkert och ergonomiskt samt lär sig om lagar och andra bestämmelser som rör skogsbruket samt om skogens certifieringssystem.

Skogsmaskiner
Terrängtransporter
100

Undervisningen i ämnet skogsmaskiner ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk utrustning på rätt sätt och i rätt sammanhang. Den ska bidra till att eleverna får redskap för att söka kunskap om och utnyttja nya tekniska lösningar. 

Virkestransport med skotare
100

Eleven lär sig att manövrera och köra fordon, fordonskombinationer och maskiner för att utföra olika arbetsuppgifter. Samt lär sig att arbeta ekonomiskt, säkert och ergonomiskt samt med hänsyn till miljön.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
500-700

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. Du kommer kunna välja bland kurser som ger dig bredare eller fördjupade kunskaper inom ditt intresseområde samt komplettera med kurser som ger dig särskild behörighet till specifik utbildning. 

Mer information om vilka kurser som kommer att vara aktuella får du under årskurs 1.

Yrkesprogram ger från och med ht-23 automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen.

Utbildningen för dig som är intresserad av Hästhållning, Djurvård - Hund, Lant- eller Skogsbruk. 

Övriga gymnasieskolor i Ronneby Kommun

I Ronneby Kommuns skolverksamhet finner ni även Blekinge Naturbruksgymnasium och Sjöarpsskolan (gymnasiesärskola).