Jacob och Ronny

Att plötsligt läsa på distans

Att läsa på distans vid Gymnasieskolan Knut Hahn är nytt för oss alla. Utifrån rådande läge har vi fått ställa om undervisningens upplägg med kort varsel. Det är inget drömläge. Men vi kan välja att se på situationen med ödmjuk men klarsynt blick och dra lärdomar av detta som vi alla, lärare och elever, kommer att ha med oss i våra fortsatta liv. För det livslånga lärandet!

Här nedan ger Ronny Mattson och Jacob Ljungström sina tankar om rådande läge

 

Ronny Mattsson, verksamhetschef Gymnasie- och Vuxenutbildningen, om distansundervisning

Tack vare att Gymnasieskolan Knut Hahn hade en hög nivå vad gäller såväl tekniska förutsättningar som att pedagogerna har en hög IKT kompetens menar jag att Gymnasieskolan Knut Hahn har klarat omställningen till delvis distansundervisning väl. Jag upplevde att vi var ”snabba i fötterna” när vi plötsligt behövde ställa om vårt sätta att bedriva undervisning. För att komma på banan gavs all pedagogisk personal en heldags-utbildning i fjärr- och distansundervisning. Det är egentligen mycket kort tid för att genomföra en sådan omställning som vi har gjort och jag är oerhört stolt och tacksam över medarbetarnas insatser i samband med denna omställning.

Att hitta nya former för att säkerställa god distansundervisning

Jag är mycket ödmjuk inför de utmaningar som såväl lärare och elever ställs inför under rådande situation. Sociala kontakter blir begränsade, interaktionen mellan lärare och elev och mellan elev och elev i lärsituationer reduceras samtidigt som det ställs stora krav på disciplin hos den enskilde individen. För att minska de potentiellt negativa effekterna av detta har vi haft vår stödundervisning ”Navet” igång under hela processen. Vi har även erbjudit ”walk and talks” för våra elever, när behov har funnits. Dessutom arbetar våra heltidsmentorer och studie- och yrkesvägledare aktivt med att kontakta elever för att säkerställa att distansundervisningen fungerar så väl som möjligt för den enskilda individen och för att erbjuda stöd, i de fall behov finns.

För det livslånga lärandet

Pandemin innebär en utmaning för undervisningen. Men min förhoppning är att vi tar till vara de lärdomar vi gör. Vi har alla fått en lektion i att snabbt ställa om siktet och tänka nytt. Det är inte alltid optimalt men det är lärorikt!
 
Sist men inte minst vill jag rikta mig direkt till våra fantastiska elever:
– Kontakta personal på skolan när du behöver. Ingen fråga är för dum, ingen känsla är för liten. Vi finns här för dig!  

 

 

Jacob Ljungström, ordförande elevrådsstyrelsen, om distansutbildning

Situationen med Covid-19 har påverkat studierna ur många aspekter, för såväl elever som lärare. Min upplevelse är att det fanns svårigheter med distansundervisningen initialt. Med det sagt är jag glad över den ödmjukhet lärarna har visat inför situationen. De har i stor utsträckning lyssnat till oss elever och har under resans gång gjort förändringar i sättet de distansundervisar på. Det har förbättrat distansundervisningens kvalitet. Det som fortsatt är en uppfattning hos många elever är att tiden för att utföra skoluppgifter i många fall är för kort. Där finns det mer att göra!

Tankarna om distansundervisning går isär. Det finns de som upplever distansundervisningen som något positivt medan många är mer tveksamma till formen. Utifrån rådande situation, tror jag dock, att de flesta av oss är överens om att det är, och har varit klokt att införa distansundervisning. Dessutom har skolan i det senare hittat former för att samordna så att mindre grupper kan komma in på skolan i omgångar för att utföra skol-kritiska moment som är svåra att genomföra i hemmiljö, på plats.

Samhällets ojämlikheter blir synliga

Situationen med Covid-19 sätter dock ljuset på de ojämlikheter som finns i vårt samhälle. Jag ser mycket positivt på att skolan har funnit en lösning gällande skollunch där kommunen subventionerar mat från restauranger. Då vi inte är garanterade skollunch är det ett extra plus i kanten för kommunen.  Men vi som elever har olika förutsättningar att ta del av maten. Några av oss har nära till en restaurang medan andra behöver ta sig med någon form av fordon till restaurangen som ligger långt från hemmet. En del kan lösa det, andra inte. För dem som behöver ta sig en bit kan lunchtiden dessutom bli knapp. Även här har lärare försökt stötta upp genom att exempelvis skjuta fram nästa lektions starttid, men för alla elever har det inte varit tillräckligt.
 
Vi kan också konstatera att samhällets ojämställdhet lyser igenom avseende elevernas olika förutsättningar för att tillgodogöra sig distansundervisningen i hemmiljö. En del har en bra arbetsmiljö i hemmet och andra inte. Några har till exempel problem med internetuppkopplingen. För framtidens distansundervisning är ett starkt önskemål att skolan säkrar upp så att alla har tillräcklig internetuppkoppling och att skolor erbjuder närundervisning eller tillgång till skolans studielokaler för dem som inte kan få studiero i sina hem.